Město Humpolec
Návrh usnesení
12. Zastupitelstva města
konaného dne 24.6.2020

Poldr mezi ul. Emericha Dítě a Jakuba Hrušky - historický exkurz, stávající stav a plánovaná nápravná opatření

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

historický exkurz, požadavky občanů města bydlících v lokalitě kolem poldru mezi ul. Emericha Dítě a Jakuba Hrušky a zprávu o stávajícím stavu poldru včetně plánu města vedoucího k nezbytným komplexním nápravným opatřením.

II. Zastupitelstvo města ukládá

starostovi města podávat na každém nadcházejícím zasedání zastupitelstva města zprávu o aktuálním stavu předmětné situace a o realizovaných krocích vedoucích k řešení problematiky poldru mezi ul. Emericha Dítě a Jakuba hrušky s konečnou platností. 

III. Zastupitelstvo města ukládá

1. vedoucímu odboru místního hospodářství
1.1.

připravit pro starostu města podrobné podklady pro předložení zprávy o řešení problematiky uvedené v usnesení bodu II.

Termín: 30.9.2020

Předkladatel:Mgr. Václav Alenka
Zpracovatel:Mgr. Václav Alenka, Zastupitelstvo města
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

V návaznosti na zprávu o bleskové povodni dne 29.8.2019 předloženou starostou města Humpolce na zasedání zastupitelstva dne 25.9.2019 a na základě následných diskuzí a pravidelných interakcí ze strany občanů bydlících v lokalitě poldru a vedením města považujeme za důležité usadit problematiku poldru do historického kontextu, aby se mimo jiné připomněly okolnosti, za jakých došlo k vybudování ZTV a následnému rozprodeji pozemků v lokalitách vymezených pro výstavbu rodinných domů "Mírová" Blanická".

S ohledem na pokračující stížnosti některých občanů města na nečinnost vedení města je třeba seznámit členy zastupitelstva se stávajícím stavem poldru dle šetření, která si město nechalo vypracovat externími odborníky, a s plánovanými opatřeními, která město pro komplexní řešení vzniklého problému učiní, neboť nelze pochybovat o tom, že kanalizační infrastruktura ve stávající podobě je kapacitně nedostačující, což se projevuje při každém intenzivnějším dešti.

Protože se nejedná o problematiku, kterou lze řešit jediným projednáním, považujeme za účelné a užitečné, aby zvolený zástupce města informoval členy zastupitelstva v pravidelných intervalech o stavu věci.       

Materiál obsahuje:Příloha - Poldr E. Dítě a J. Hrušky (Veřejná)
Příloha - Poldr E. Dítě a J. Hrušky (Veřejná)
Příloha - Poldr E. Dítě a J. Hrušky (Veřejná)
Příloha - Poldr E. Dítě a J. Hrušky (Veřejná)
Příloha - Poldr E. Dítě a J. Hrušky (Veřejná)
Příloha - Poldr E. Dítě a J. Hrušky (Veřejná)
Příloha - Poldr E. Dítě a J. Hrušky (Veřejná)
Příloha - Poldr E. Dítě a J. Hrušky (Veřejná)
Příloha - Poldr E. Dítě a J. Hrušky (Veřejná)
Příloha - Poldr E. Dítě a J. Hrušky (Veřejná)
Příloha - Poldr E. Dítě a J. Hrušky (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: