Město Humpolec
Návrh usnesení
26. Zastupitelstva města
konaného dne 14.9.2022

Závěry klíčového projektu "Navýšení kapacity základních škol v Humpolci"

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

závěry klíčového projektu "Navýšení kapacity základních škol v Humpolci."

II. Zastupitelstvo města doporučuje

pokračovat v další realizaci opatření směřujících k nezbytnému navýšení kapacity dle varianty č. 1B tj. zrekonstruovat budovu odloučeného pracoviště ZŠ Hálkova v ul. Husova č.p.391, zahájit neprodleně přípravu výstavby nové základní školy v Humpolci.

III. Zastupitelstvo města ukládá

zařadit do rozpočtu města na rok 2023 částku 2.500 tis. Kč na zpracování projektu pro stavební povolení a projektu pro realizaci stavby "Rekonstrukce budovy č.p. 391 v ul. Husova-odloučeného pracoviště Základní školy Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov."
Karel Kratochvíl
starosta města
Ing. Vlastimil Brukner
místostarosta
Předkladatel:Mgr. Alena Kukrechtová
Zpracovatel:Mgr. Alena Kukrechtová, Město Humpolec
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:45
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvo města na svém 23. zasedání dne 23.2.2022 pověřilo Radu města Humpolce přípravou a realizací klíčového projektu města s názvem "Navýšení kapacity základních škol v Humpolci" a uložilo seznámit se závěry, které vzejdou z toho klíčového projektu zastupitelstvo města nejpozději do 30.9.2022. Rada města pak následně na svém 65. zasedání dne 6.4.2022 svým usnesením č.  1382/65/RM schválila podrobnosti pro přípravu a zpracování tohoto projektu, schválila základní dokumenty směřující k realizaci, tj. složení realizačních týmů, harmonogram realizace a logický rámec projektu. Zároveň určila Ing. Milana Seidlera projektovým manažerem a místostarostku města Mgr. Alenu Kukrechtovou koordinací realizace klíčového projektu. Projektové týmy, ve kterých kromě profesních pracovníků úřadu, externí společnosti v oblasti demografických analýz a odborníků na školskou problematiku působili i ředitelé základních škol, od počátku měsíce května 2022 věcně zpracovávaly podklady pro závěrečnou analýzu. Tuto analýzu nám na dnešním zasedání zastupitelstva představí projektový manažer. Ze závěrů tohoto projektu vyplynuly varianty možného řešení nezbytného navýšení kapacity základních škol s předpokládaným vývojem rozvoje našeho města až do roku 2037. V rámci analýz jsme měli možnost ještě vytvořit základní pasporty stávajícího stavu budov obou základních škol, včetně zohlednění možností, které na základě zpracované studie nabízí v tomto směru i odloučené pracoviště ZŠ Hálkova v ul. Husova. Toto velmi přivítali ředitelé obou základních škol.

S pokračováním na vlastní realizaci projektu Navýšení kapacity základních škol v Humpolci by dle zjištěných výsledků nebylo dobré otálet a co nejdříve rozhodnout i o realizační části. Proto navrhujeme zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2023 financování první etapy, tj. zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukci budovy č.p. 391 v ul. Husova odloučeného pracoviště Základní školy Humpolec, Hálkova 591, Humpolec" s tím, že v případě schválení bude nezbytné vyhlásit veřejnou zakázku na zpracovatele projektu.

 

Materiál obsahuje:Příloha - Zavery z demograficke studie ver_final.pdf (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni:Ing. Milan Seidler
ředitelé základních škol - PhDr. Vlastimil Fiala a Mgr. Tomáš Jůzl